غیب

 • معنای غیب
 • وصول و دست یابی به غیب
 • سه موتور حرکتی انسان
 • خیال، توهم، عقل و غیب
 • راه گستردهٔ وصول به غیب
 • وصول به غیب از طریق حکمت
 • وصول به غیب از طریق رحمانی
 • وصول به غیب از طریق شیطانی
 • وصول به غیب در خواب
 • رؤیا؛ اولین مرحله وصول به غیب
 • تعبیر و تأویل غیب
 • احکام غیب
 • و... .

 مشاهده همه

دین

 

 • ماده شناسی دین
 • معناشناسی دین
 • تعریف دین
 • موضوع و غایت دین
 • تاریخچه ی دین
 • مکاتب دینی
 • ادیان الهی
 • دین اسلام
 • دین اجتماعی
 • توصیفی بودن دین
 • تکوینی بودن دین
 • ارتداد دینی
 • و ... .

مشاهده همه

نَفْس

 • چیستی نَفْس
 • بُعد تجردی انسان
 • پیدایش نفس در دوران جنینی
 • شناخت نفس
 • رابطهٔ نفس و بدن
 • نَفْس از دیدگاه قرآن کریم
 • نَفْس؛ بُرد کوتاه آدمی
 • کمال نفس
 • پنج مرحلهٔ کلی نَفْس
 • چهار قوهٔ کلی نفس آدمی
 • کنترل نفس
 • تربیت نَفْس
 • و ... .

مشاهده همه

موسیقی

 • ماده شناسی موسیقی
 • موضوع موسیقی
 • دانش موسیقی
 • موسیقی فلسفی و ریاضی
 • فیلسوف و دانش موسیقی
 • تاریخچه ی موسیقی
 • دستگاه های موسیقی
 • موسیقی و بحرهای عروض
 • ردیف‌های موسیقی ایرانی
 • صاحب دستگاه موسیقی
 • آوازه‌خوان و دانش موسیقی
 • ترکیب‌خوانی موسیقی
 • و ... .

 مشاهده همه

                غِنا

 • تعریف لغوی غنا
 • مصادیق غنا
 • وجه تسمیه آوای خاص به غنا
 • صوت غنایی
 • غنا؛ صوت خوب، خوش و موزون
 • غنا و موسیقی
 • رابطه ی غنا و موسیقی
 • فقه غنا و موسیقی
 • ضرورت شناخت تاریخ غنا
 • غنا در قرآن کریم
 • غنا در روایات
 • غنا و قول زور
 • و ... .

مشاهده همه

                 طَرَب

 • معناشناسی طَرَب
 • طَرَب در امور بهجت زا
 • چیستی طَرَب
 • اطراب و تطریب
 • طرب و ترجیع
 • طرب در صوت و موسیقی
 • نسبی بودن طرب در صوت و موسیقی
 • اطراب؛ امری اقتضایی
 • احکام فقهی طرب
 • طرب و قول زور
 • مد الصوت مع الترجیع المطرب
 • و ... .

مشاهده همه

حکمت

 • تعریف حکمت
 • اقسام حکمت
 • حکمت نظری
 • حکمت عملی
 • پایداری و استحکام حکمت نظری
 • رابطه ی حکمت نظری و عملی
 • حکیم
 • حکمت اکتسابی و عنایی
 • جایگاه حکمت در کمال انسان
 • حکمت و عرفان
 • حکمت در قرآن کریم
 • تاریخچه ی حکمت
 • و ... .

مشاهده همه

فلسفه

 • ماده شناسی و اشتقاق فلسفه
 • فلسفه؛ حب به دانش
 • ظرف فلسفه
 • چیستی فلسفه
 • موضوع فلسفه
 • تفاوت وجود مطلق با مطلق وجود
 • فلسفه و حکمت
 • فلسفه و عرفان
 • فیلسوف و عارف
 • فلسفه و علم
 • غایت فلسفه
 • فلسفهٔ شرق و غرب
 • و ... .

مشاهده همه

عرفان

 • تعریف عرفان
 • چیستی عرفان
 • موضوع و غایت عرفان
 • عارف
 • تاریخچه عرفان
 • عرفان و معرفت
 • عرفان علمی و عینی
 • عرفان نظری و عملی
 • عرفان محبوبان و عرفان محبان
 • دانش عرفان
 • عشق و عرفان
 • عرفان و اخلاق
 • و ... .

مشاهده همه

زبان بدن

دانش شخصيت‌شناسي اندامي

چگونه زیستن؟ چگونه مردن

بیان یک قاعدهٔ چگونه زیستن و یک قاعدهٔ چگونه مردن

دردمندی و مشکلات اجتماعی

ارایه نمایه‌ای از دردها و بایسته‌های حل معضلات و چالش‌های موجود جامعه

چیرگی خیالات ذهنی بر اندیشه

برخی از سخنانی که از سوی بعضی از عارفان در مورد توجه به مصادیق کشفی و عینی مفاهیم عرش، کرسی، لوح و قلم شنیده می شود، اگرچه ظاهری زیبا دارد و برای زمانی با خوش‌باوری‌های فراوان روبه‌رو بوده، هم‌اکنون ارزش معرفتی و علمی خود را از دست داده است. ریشهٔ چنین سخنانی، چیرگی خیالات ذهنی بر اندیشه است و داده‌های علمی دنیای امروز، چنین پندارهایی را بی‌ربط، نادرست و غیر قابل قبول می‌داند.

برای نمونه می‌گویند هنگامی که در عالم بالا سیر می‌کردم، مشاهده نمودم که چنین و چنان بود. عرش را در فلک چندم یافتم، کرسی را در فلان فلک مشاهده کردم و لوح و قلم را دیدم که در حرکت وجودی خود، چنین و چنان می‌رقصیدند.

بنابراین، اگر در دنیای علمی امروز، فلان عارف چیره‌دست و ورزیده با خیال راحت و آرامش تمام گوید عرش و یا کرسی داخل در افلاک است و یا فلک چندم را عرش احاطه کرده است و یا بهشت در فلان فلک می‌باشد و آسمان دنیا فضایی برای اموری چنین و چنان است، حرف‌هایی است که هرگز ارزش علمی و تطبیقی ندارد و گزاره‌هایی است که از اساس، بی‌معنا و باطل می‌باشد و ارزش صدق ندارد؛ به‌طوری که بر اساس یافته‌های علمی دنیای امروز می‌توان گفت وجودات مصداقی مقولاتی نظیر عرش، کرسی و مواردی دیگری مانند آن، برتر و فراتر از محدوده‌های مادی است و از این رو، باید برای یافت آن‌ها، مرزهای مشخص دیگری را دنبال کرد.

نظریه‌هایی که در این زمینه از گذشتگان نصیب ما گشته است ـ گذشته از مستندات شرعی آن، مانند: قرآن کریم و روایات مستند ـ تمامی آن‌ها از دو نوع خارج نیست: یا مفهوم روشنی ندارد، یا معقول نیست.