آزادی

ماده شناسی آزادی:

آزادی واژه‌ای پهلوی از مصدر زادن است. آزاد از ریشهٔ زادن، معنای بروز و اظهار را دارد. در قدیم، کسی را «آزاد» می‌گفته‌اند که بر اساس نظام طبقاتی آن زمان در خانواده‌ای اشرافی زاده‌شده و نجیب‌زاده و دارای پدری آزاد و والاتبار باشد. عنوان «آزاد» برای شخص، پایگاه و موقعیت اجتماعی او را می‌رسانده است.

تعریف آزادی:

آزادی معنایی نسبی دارد و به معنای آشکار شدن چیزی است که پیش از آن، بسته و محدود بوده است؛ یعنی آزادی در جایی مطرح می‌شود که امکان بسته و محدود بودن باشد. وصفِ اظهار و آشکار شدن بر روی موضوعی می‌آید که بسته است؛ همانند در که باید بر لولایی باشد و این بدان معناست که آزادی باید در چارچوب خاصی باشد. آزادی معنایی مانند شکفته شدن را تداعی می‌کند. معنایی که ما برای آزادی پیشنهاد می‌دهیم این است:

«رخ‌گشایی از کمال ویژهٔ طبیعی و مستور، به صورت تدریجی و متناسب، و حراست از آن کمال فعلی و داشته، است.»

بیشتر بخوانید

                                        غیب

 • معنای غیب
 • غیب حیث ظهوری
 • وصول به غیب
 • سه موتور حرکتی انسان
 • خیال، توهم، عقل و غیب
 • طریق حکمت و برهان
 • طریق رحمانی و عرفانی
 • طریق شیطانی
 • وصول به غیب در خواب
 • غیب حیث ظهوری و شب
 • رؤیا و وصول به غیب
 • تعبیر و تأویل غیب
 • و ... .

مشاهده همه

                       سلوک

 • تعریف سلوک
 • مجرد
 • سیر کمال نفوس انسانی
 • مراحل کمال آدمی
 • عوالم تجردی
 • وصول به عوالم تجردی
 • موضوع و غایت سلوک
 • معرفی سالک
 • سلوک، اندیشه و نظر
 • دانش سلوک معنوی
 • سلوک و معرفت
 • شعار سلوک
 • و ... .

مشاهده همه

                                          ذکر

 • معناشناسی ذکر
 • لوازم معنایی ذکر
 • ذکر و یادآوری
 • نتیجهٔ ذکر
 • چیستی ذکر
 • فراموشی، غفلت و ذکر
 • رزق ذکر
 • دانش ذکر
 • تاریخچه دانش ذکر
 • موضوع دانش ذکر
 • غایت دانش ذکر
 • ذکرپرداز
 • و ... .

مشاهده همه

لَغو

 • معناشناسی لغو
 • لغو و باطل
 • مبدأ صدور لغو
 • غایت لغو
 • تفاوت لغو با لهو و لعب
 • لغو و سلامت نفس انسان عادی
 • لغو از دیدگاه قرآن کریم
 • لغو؛ ویژه ناسوت
 • روی گردانی مؤمنان متوسط از لغو
 • تعامل بندگان عالی با اهل لغو
 • لغو از نظرگاه روایات
 • نتیجه‌گیری بحث لغو
 • و ... .

 مشاهده همه

                لَهو

 • معناشناسی لَهو
 • لهو و بازداری از وظیفه
 • تفاوت لهو با لغو و لعب
 • غایت لهو
 • حکم لهو از دیدگاه قرآن کریم
 • بررسی موارد لهو در قرآن کریم
 • لهو غفلت‌آور مؤمنان متوسط
 • تجارت غیر لهوی مؤمنان
 • لهو آرزوهای غیر عملیاتی
 • لهو بودن زندگی دنیوی
 • لهو از نظرگاه روایات
 • نتیجه بحث از حکم شرعی لهو
 • و ... .

مشاهده همه

                 لَعِب

 • معناشناسی لَعِب
 • مبدء صدور لَعب و بازی
 • تفاوت لعب با لغو و لهو
 • بررسی موارد لعب در قرآن کریم
 • بازی شکاکانه
 • بازی کودکانه
 • بازی؛ خمیره ناسوت
 • نتیجه بحث از لعب در قرآن کریم
 • لعب از نظرگاه روایات
 • ملاعبه در رابطه جنسی
 • نتیجه بحث از لعب در روایات
 • ضرورت مهندسی بازی
 • و ... .

مشاهده همه

جامعه

 • واژه‌شناسی جامعه
 • تعریف جامعه
 • چیستی جامعه
 • موضوع جامعه
 • صفات جامعه
 • اجتماع و فرد
 • دانش جامعه‌شناسی
 • موضوع جامعه‌شناسی
 • معرفی جامعه‌شناس
 • تاریخ جامعه‌شناسی
 • هویت جامعه
 • جامعهٔ ایرانی
 • و... .

 مشاهده همه

دین

 

 • ماده شناسی دین
 • معناشناسی دین
 • تعریف دین
 • موضوع و غایت دین
 • تاریخچه ی دین
 • مکاتب دینی
 • ادیان الهی
 • دین اسلام
 • دین اجتماعی
 • توصیفی بودن دین
 • تکوینی بودن دین
 • ارتداد دینی
 • و ... .

مشاهده همه

نَفْس

 • چیستی نَفْس
 • بُعد تجردی انسان
 • پیدایش نفس در دوران جنینی
 • شناخت نفس
 • رابطهٔ نفس و بدن
 • نَفْس از دیدگاه قرآن کریم
 • نَفْس؛ بُرد کوتاه آدمی
 • کمال نفس
 • پنج مرحلهٔ کلی نَفْس
 • چهار قوهٔ کلی نفس آدمی
 • کنترل نفس
 • تربیت نَفْس
 • و ... .

مشاهده همه

حکمت

 • تعریف حکمت
 • اقسام حکمت
 • حکمت نظری
 • حکمت عملی
 • پایداری و استحکام حکمت نظری
 • رابطه ی حکمت نظری و عملی
 • حکیم
 • حکمت اکتسابی و عنایی
 • جایگاه حکمت در کمال انسان
 • حکمت و عرفان
 • حکمت در قرآن کریم
 • تاریخچه ی حکمت
 • و ... .

مشاهده همه

فلسفه

 • ماده شناسی و اشتقاق فلسفه
 • فلسفه؛ حب به دانش
 • ظرف فلسفه
 • چیستی فلسفه
 • موضوع فلسفه
 • تفاوت وجود مطلق با مطلق وجود
 • فلسفه و حکمت
 • فلسفه و عرفان
 • فیلسوف و عارف
 • فلسفه و علم
 • غایت فلسفه
 • فلسفهٔ شرق و غرب
 • و ... .

مشاهده همه

عرفان

 • تعریف عرفان
 • چیستی عرفان
 • موضوع و غایت عرفان
 • عارف
 • تاریخچه عرفان
 • عرفان و معرفت
 • عرفان علمی و عینی
 • عرفان نظری و عملی
 • عرفان محبوبان و عرفان محبان
 • دانش عرفان
 • عشق و عرفان
 • عرفان و اخلاق
 • و ... .

مشاهده همه

                           مُحِبّ

 • معناشناسی مُحِبّ
 • چیستی محبّت
 • کورهٔ ناسوتیِ محبت
 • تفاوت محبت و عشق
 • اهل محبت و معرفت
 • مُحب و مَحبوب در میان پدیده ها
 • محب و محبوب از دیدگاه قرآن
 • محبّان؛ تابعان انعامی‌ها
 • سالکان مُحِبّ و عارفان مَحبوب
 • سلوک مُحِبّی و معرفت مَحبوبی
 • مُحِبّان مبتدی و مُحِبّان مرید
 • مُحِبّان شکوری
 • قناعت ورزی محبان
 • ریاضت و عبادت محبان
 • و ... .

مشاهده همه

                           رؤیا

 • تعریف رؤیا
 • چیستی رؤیا
 • عوامل رؤیا
 • جنبه گزارش گری رؤیا
 • روان شناسی رؤیا
 • روان درمانی با رؤیا
 • گسترهٔ رؤیا
 • تعبیر رؤیا
 • تأثیر عوامل رؤیا در تعبیر
 • رؤیا از دیدگاه قرآن کریم
 • رؤیای بشارت دهنده
 • رؤیای پریشان یا أضغاث احلام
 • رؤیا و غیب
 • رؤیا و عرفان
 • و ... .

مشاهده همه

                         اسلام

 • تعریف اسلام
 • اسلام، شریعت و دین
 • دین
 • دین اسلام
 • موضوع دین اسلام
 • حیات دینی اسلام
 • مراتب حیات دینی اسلام
 • اسلام سرآمد ادیان الهی
 • جامعيت دين اسلام
 • حقیقت اسلام
 • کلمه اسلام در قرآن کریم
 • حکومت اسلامی
 • وحدت روش ها و اهداف در اسلام
 • قانون‌های اسلامی
 • و ... .

مشاهده همه